Presné vyhľadanie začiatku a konca zvaru

Pri aizovanom zváraní robotom hrajú počiatočný bod ako aj kontúry zvarového šva zvláštnu úlohu. Aktuálne polohy sú síce vďaka riadiacemu programu robota definované, ale v praxi sa podriaďujú nepresnostiam prípravkov alebo toleranciám zvarenca. Na presné a rýchle porovnanie, kontroluje dotykový, hubicový senzor CLOOS začiatočný a/alebo koncový bod – a v súlade s tým koriguje naprogramovanú zváraciu dráhu. K tomu môže slúžiť kombinácia dotykového a oblúkového senzora.

Meranie parametrov zvaru

Ak je definovaný počiatočný a koncový bod, je aicky stanovený aj lineárny priebeh zvarového šva. Pri V-zvaroch dotykový senzor CLOOS meria dodatočne podľa rovnakého princípu objem zvaru. Ak sú všetky informácie uložené do chodu programu, robot pozdĺžne vypĺňa zvar podľa optimálnej dráhy. Podstatnou výhodou sú perfektné zváracie výsledky ako základ pre spoľahlivosť a kvalitu.

Elektromechanický dotykový princíp

Dotykový senzor CLOOS používa plynovú hubicu horáka, alebo osobitne upevnený dotykový kolík na zistenie začiatku a konca zvaru. Robot prechádza horákom po programovanej dráhe. Dotknutím sa hubice, alebo kolíka o obrobok pretečie prúd, robot sa zastaví a pozícia sa uloží. Na presné definovanie súradníc X, Y a Z musí robot nabiehať  na obrobok z troch smerov.